Algemene voorwaarden Verkeersschool Atlas

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bedingen niet anders voortvloeit.

 1. Verkeersschool Atlas: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Antony Moddermanstraat 25, 1063LM te Amsterdam, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 58698388.
 2. Wederpartij: eenieder met wie Verkeersschool Atlas een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten. Als wederpartij wordt, voor zover de aard of strekking van de bepalingen daaraan niet in de weg staat, tevens aangemerkt de persoon die deelneemt aan theorie- en/of praktijklessen of examens bij Verkeersschool Atlas.
 3. Overeenkomst: iedere tussen Verkeersschool Atlas en de wederpartij tot stand gekomen overeenkomst, waarmee Verkeersschool Atlas zich jegens de wederpartij heeft verbonden tot het geven van een of meerdere lessen als bedoeld in lid 4 en/of de inschrijving voor een praktijk- en/of theorie-examen.
 4. Les: iedere praktijk- of theorieles, al dan niet onderdeel van een pakket als bedoeld in lid 6, op een bepaalde dag, op een bepaald tijdstip.
 5. Examen: een theorie- of praktijkexamen op een bepaalde dag, op een bepaald tijdstip.
 6. Pakket: een geheel van lessen als bedoeld in lid 4, al dan niet in combinatie met een examen, dat onderdeel uitmaakt van de overeenkomst.
 7. Website: de website van Verkeersschool Atlas: www.atlastheorie.nl/atlas en www.atlasdrive.nl
 8. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Verkeersschool Atlas en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden door Verkeersschool Atlas worden betrokken.
 3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de overeenkomst als zodanig, tast de geldigheid van de overige bedingen niet aan. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Elk aanbod van Verkeersschool Atlas is vrijblijvend en onder voorbehoud van voldoende beschikbare plaatsen voor lessen en examens.
 2. Kennelijke fouten en vergissingen in een aanbod van Verkeersschool Atlas, binden hem niet.
 3. Iedere overeenkomst komt tot stand op het moment dat Verkeersschool Atlas de inschrijving van de wederpartij heeft bevestigd. Indien de inschrijving niet plaatsvindt in persoonlijke aanwezigheid van beide partijen, zal Verkeersschool Atlas de inschrijving per e-mail aan de wederpartij bevestigen.
 4. Indien de wederpartij de overeenkomst namens een andere persoon sluit, verklaart zij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De wederpartij is naast deze andere persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst.

ARTIKEL 4. | RECHT VAN ONTBINDING VOOR DE WEDERPARTIJ

 1. De wederpartij die de overeenkomst middels het inschrijfformulier op de website aangaat (hierna aangeduid als “overeenkomst op afstand”), heeft, behoudens het bepaalde in lid 3, gedurende 14 dagen na totstandkoming van de overeenkomst het wettelijke recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden.
 2. Nakoming van de overeenkomst op afstand geschiedt tijdens de ontbindingstermijn slechts op uitdrukkelijk verzoek van de wederpartij.
 3. De wederpartij heeft geen recht van ontbinding na nakoming van de overeenkomst op afstand, indien:
 4. de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de wederpartij; en
 5. de wederpartij heeft verklaard afstand te doen van zijn recht van ontbinding zodra Verkeersschool Atlas de overeenkomst op afstand is nagekomen.
 6. De wederpartij die gebruik maakt van het recht van ontbinding, kan de overeenkomst op afstand ontbinden door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het door Verkeersschool Atlas aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen bij Verkeersschool Atlas. Zo spoedig mogelijk nadat Verkeersschool Atlas in kennis is gesteld van het voornemen van de wederpartij om de overeenkomst op afstand te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal Verkeersschool Atlas de ontbinding per e-mail bevestigen.
 7. Bij uitoefening van het recht van ontbinding na een verzoek overeenkomstig lid 2, is de wederpartij Verkeersschool Atlas een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de overeenkomst dat door Verkeersschool Atlas is nagekomen op het moment van uitoefening van het recht van ontbinding, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis. Het evenredige bedrag dat de wederpartij aan Verkeersschool Atlas moet betalen, wordt berekend op grond van de totale prijs zoals uitdrukkelijk is overeengekomen. Als de totale prijs excessief is, wordt het evenredige bedrag berekend op basis van de marktwaarde van het gedeelte van de overeenkomst op afstand dat is uitgevoerd.

ARTIKEL 5. | ANNULERING EN VERPLAATSING DOOR DE WEDERPARTIJ

 1. Indien en voor zover de wederpartij aanspraak maakt op het recht van ontbinding als bedoeld in het vorige artikel, prevaleert dat recht boven het bepaalde in het onderhavige artikel.
 2. De aanmelding voor een pakket betreffende theorielessen (theoriecursus), inclusief theorie-examen, alsook de aanmelding voor alleen een theorie-examen, kan kosteloos door de wederpartij geannuleerd worden, mits de annulering schriftelijk (per e-mail of post) plaatsvindt uiterlijk drie werkdagen vóór de eerste cursusdag c.q. de examendatum. Het vorenstaande geldt eveneens ten aanzien van verplaatsing.
 3. Een geplande praktijkles kan door de wederpartij kosteloos geannuleerd of verplaatst worden tot 24 uur voor de geplande praktijkles. Annulering of verplaatsing dient telefonisch te geschieden.
 4. De aanmelding voor een praktijkexamen kan kosteloos door de wederpartij geannuleerd worden, mits de annulering schriftelijk (per e-mail of post) plaatsvindt uiterlijk 20 dagen voor de examendatum. Het vorenstaande geldt eveneens ten aanzien van verplaatsing.
 5. Indien annulering of verplaatsing niet tijdig plaatsvindt, blijft de wederpartij de volledige overeengekomen prijs verschuldigd c.q. is de wederpartij, in geval van verplaatsing, ten aanzien van de nieuwe les of het nieuwe examen opnieuw de daarvoor geldende prijs verschuldigd.

ARTIKEL 6. | ANNULERING EN VERPLAATSING DOOR VERKEERSSCHOOL ATLAS

 1. Verkeersschool Atlas behoudt zich te allen tijde het recht voor om bij overmacht of (onvoorziene) bijzondere omstandigheden een les of examen te annuleren. Waar mogelijk zal Verkeersschool Atlas de wederpartij een passend alternatief aanbieden. Op dezelfde gronden kan Verkeersschool Atlas lessen en examens verplaatsen.
 2. In geval van annulering of verplaatsing, doet Verkeersschool Atlas daarvan zo spoedig mogelijk mededeling aan de wederpartij. De wederpartij kan de overeenkomst voor dat gedeelte waarop de annulering of verplaatsing betrekking heeft, opzeggen indien nakoming op een door Verkeersschool Atlas eventueel voorgestelde alternatieve datum, alle omstandigheden van het geval in aanmerking genomen, redelijkerwijs niet van de wederpartij kan worden gevergd.
 3. Voor reeds door Verkeersschool Atlas in het kader van een overeenkomst reeds verleende en mogelijkerwijs nog te verlenen diensten, blijft de wederpartij de overeengekomen prijs naar evenredigheid verschuldigd.

ARTIKEL 7. | VERPLICHTINGEN VAN DE WEDERPARTIJ

 1. De wederpartij dient alle door Verkeersschool Atlas gevraagde gegevens volledig en naar waarheid te verstrekken. De wederpartij dient Verkeersschool Atlas voorts op eigen initiatief alle gegevens te verstrekken die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor de (veilige) deelname aan lessen of examens. In het bijzonder dient de wederpartij mededeling te doen van eventueel medicijn-, drugs- of alcoholgebruik voorafgaand aan een les of examen. Vorenstaande is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, een grond om de overeenkomst te ontbinden zonder dat de wederpartij aanspraak maakt op restitutie of kwijtschelding.
 2. De wederpartij staat in voor de juistheid van de door haar aan Verkeersschool Atlas verstrekte gegevens. Verkeersschool Atlas is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van door de wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens. Indien Verkeersschool Atlas geconfronteerd wordt met boetes of andere schade als gevolg van een verwijtbaar handelen of nalaten door de wederpartij, komt deze schade voor rekening van de wederpartij.
 3. Indien en voor zover de overeenkomst voorziet in het aanmelden van de wederpartij voor examens, machtigt de wederpartij Verkeersschool Atlas om zulks namens de wederpartij te doen.
 4. Tijdens lessen en examens dient de wederpartij een geldig legitimatiebewijs bij zich te dragen, bij gebreke waarvan de daaruit voortvloeiende boetes in verband met praktijklessen voor rekening van de wederpartij komen.

ARTIKEL 8. | DERDEN

Verkeersschool Atlas is gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te laten aan derden. Voor schade ontstaan als gevolg van fouten of tekortkomingen van derden is Verkeersschool Atlas niet aansprakelijk, behoudens voor zover de wet daaraan onder de gegeven omstandigheden van het geval, dwingend in de weg staat.

ARTIKEL 9. | SLAGINGSGARANTIE VOOR THEORIE-PAKKETTEN

Indien de wederpartij een theoriepakket (theoriecursus + theorie-examen) bij Verkeerschool Atlas heeft geboekt en de wederpartij niet slaagt voor het theorie-examen, dan wordt de cursus ten hoogste twee keer opnieuw kosteloos aangeboden, mits de herkansing(en) binnen 30 dagen na de eerste examendatum plaatsvinden. De kosten van het examen komen wel opnieuw voor rekening van de wederpartij.

ARTIKEL 10. | OVERMACHT

 1. Verkeersschool Atlas is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.
 2. Indien de overmachtsituatie de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Voor reeds geleverde prestaties blijft de wederpartij, ook in geval van overmacht, de aan die prestaties verbonden prijs verschuldigd.
 4. Schade als gevolg van overmacht komt nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 11. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Verkeersschool Atlas is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien de wederpartij haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Verkeersschool Atlas ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de wederpartij ten aanzien waarvan zij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de wederpartij schriftelijk in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de wederpartij haar verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 2. Verkeersschool Atlas behoudt zich het recht voor de wederpartij die door haar gedrag of anderszins het normale verloop van lessen of het examen ernstig belemmert of bemoeilijkt, van verdere deelneming daaraan uit te sluiten, in welk geval de wederpartij de volledige overeengekomen prijs verschuldigd blijft.
 3. Indien de wederpartij in staat van faillissement verkeert, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op haar van toepassing is verklaard, enig beslag op haar goederen is gelegd of in gevallen waarin de wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is Verkeersschool Atlas gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de wederpartij reeds deugdelijke zekerheid voor de betalingen heeft gesteld, dan wel hiertoe onmiddellijk overgaat.
 4. Voorts is Verkeersschool Atlas gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming daarvan onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
 5. De in verband met opschorting en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst te maken extra kosten en geleden schade komen voor rekening van de wederpartij.
 6. De wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Verkeersschool Atlas, op grond van dit artikel, uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht.
 7. Indien Verkeersschool Atlas de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de wederpartij terstond opeisbaar.

ARTIKEL 12. | BETALINGEN

 1. Betaling dient te geschieden op de daartoe door Verkeersschool Atlas voorgeschreven wijze, middels betaling online via de website, middels overboeking, dan wel betaling aan de rijinstructeur.
 2. In geval contante betaling wordt verlangd, dient betaling te geschieden op het door Verkeersschool Atlas dan wel de instructeur aangegeven moment.
 3. Verkeerschool Atlas is, tenzij reeds uitdrukkelijk anders is overeengekomen, gerechtigd om volledige betaling vooraf dan wel een voorschot te verlangen.
 4. In geval Verkeersschool Atlas betaling middels overboeking heeft voorgeschreven, dient volledige betaling, onverminderd het bepaalde in het vorige lid, uiterlijk:
 • drie werkdagen vóór de lesdag c.q. de examendag plaats te vinden indien het een aanmelding voor losse lessen of examens betreft;
 • twintig dagen voor het praktijkexamen plaats te vinden indien de overeenkomst voorziet in een pakket inclusief praktijkexamen.
 1. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim intreedt, is de wederpartij over het openstaande bedrag de dan geldende wettelijke rente verschuldigd.
 2. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de wederpartij verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de wederpartij.

ARTIKEL 13. | AANSPRAKELIJKHEID

 1. Verkeersschool Atlas is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door nalatigheid of in gebreke blijven van de wederpartij, bijvoorbeeld in geval van het niet vooraf hebben gemeld van lichamelijke klachten of ziektes.
 2. De inhoud van lessen en examens is (mede) afhankelijk van derden die met de samenstelling c.q. organisatie daarvan belast zijn. Elke aansprakelijkheid van Verkeersschool Atlas met betrekking tot onjuistheden betreffende de inhoud van lessen of examens is uitgesloten.
 3. Verkeersschool Atlas is, behoudens opzet en bewuste roekeloosheid zijnerzijds, nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder letselschade en andere immateriële schade mede begrepen.
 4. Onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, is de aansprakelijkheid van Verkeersschool Atlas te allen tijde beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Verkeersschool Atlas betrekking heeft.
 5. Behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Verkeersschool Atlas, zal de wederpartij Verkeersschool Atlas vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit hoofde van een aan de wederpartij toerekenbare omstandigheid, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst door Verkeersschool Atlas.
 6. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, verjaren alle vorderingen en verweren jegens Verkeersschool Atlas door verloop van één jaar.

ARTIKEL 14. | KLACHTEN

 1. Klachten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst dienen binnen bekwame tijd na ontdekking door de wederpartij van de gronden die tot de klacht aanleiding gaven, volledig en duidelijk omschreven, schriftelijk te worden ingediend bij Verkeersschool Atlas.
 2. Bij Verkeersschool Atlas ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de wederpartij een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Indien de klacht, in het kader van een overeenkomst op afstand als bedoeld in artikel 4, niet in onderling overleg kan worden opgelost, kan de wederpartij het geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform (europa.eu/consumers/odr/).

ARTIKEL 15. | SLOTBEPALINGEN

 1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alvorens een eventueel beroep te doen op de rechter zijn partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.

 

 

Powered by: Uptimizers

× Chat via whatsapp met ons